All pages now use Unicode (UTF-8) fonts: Please click here for help on using Unicode fonts.

Chinese, Mandarin Tongue Twisters
绕口令 (rào kǒu lìng)

1st International Collection of Tongue Twisters
www.tongue-twister.net/zh.htm © 1996-2018 by Mr.Twister

Please click on the number above the tongue twister for a rough translation;
You can use this form to submit a new tongue twister.

1

image

zhuō shàng yǒu gè pén,
pén lǐ yǒu gè píng,
pèng pèng pèng,
shì píng pèng pén,
hái shì pén pèng píng.

2

牛郎念劉娘
劉娘念牛郎
牛郎年年念劉娘
劉娘年年念牛郎

niúláng liàn liúniáng
liúniáng niàn niúláng
niúláng niánnián liàn liúniáng
liúniáng liánlián niàn niúláng.

3

老頭兒端湯上塔
湯燙
塔滑
湯灑
湯燙塔

lǎotóur duān tāng shàng tǎ
tāng tàng
tǎ huá
tāng sǎ
tāng tàng tǎ.

4

墻上掛面鼔. 鼔上畫老虎.
老虎抓破了鼔.
拿塊布来補,
不知道是布補鼔, 還是布補虎.

Qiáng-shang guà miàn gǔ. Gǔ-shang huà lǎohǔ.
Lǎohǔ zhuāpòle gǔ.
Ná kuài bù lái bǔ,
Bùzhīdào shì bù bǔ gǔ, háishi bù bǔ hǔ.

5

image

mā mā qí mǎ,
mǎ màn, mā mā mà mǎ.

6

niú niú hōng niú,
niú nìng, niú niú níng niú.

7

hóng fènghuáng,
fěn fènghuáng,
fěnhóng fènghuáng.

8

image

lǎoshī shì sìshísì, shì bú shì?

9

青青山上一根籐
青籐地下掛銅鈴
風吹籐動銅鈴動
風停籐停銅鈴停

qīng qīng shān shàng yī gēn téng
qīng téng dǐ xià guà tóng líng
fēng chuī téng dòng tóng líng dòng
fēng tíng téng tíng tóng líng tíng

10

biǎn dàn cháng, bǎn dèng kuān, biǎn dàn bǐ bǎn dèng cháng,
bǎn dèng bǐ biǎn dàn kuān, biǎn dàn bǎng zài le
bǎn dèng shàng, bǎn dèng bú ràng biǎn dàn bǎng zài bǎn
dèng shàng, biǎn dàn fēi yào bǎng zài bǎn dèng shàng.

11

吃葡萄不吐葡萄皮,
不吃葡萄倒吐葡萄皮

chī pútáo bù tǔ pútáo pí
bù chī pútáo dào tǔ pútáo pí.

12

image

sì shì sì
shí shì shí
shí sì shì shí sì
sì shí shì sì shí
sì shí sì zhī shí shī zǐ shì sǐ de.

13

image

Lí hé ní

Shù shàng yǒu lí,
dì shàng yǒu ní.
Fēng guā lí,
lì luò dì.
Lǐ gǔn ní,
ní zhān lí.

14

image

Xī Shī sǐshí sìshísì.

15

image

Lǎoshī shìbúshi sìshísìsuìde?

16

zhīdào jiù shuō zhīdào
bù zhīdào jiù shuō bù zhīdào
bū yào zhīdào shuō bù zhīdào
yě bū yào bù zhīdào shuō zhīdào
nǐ zhīdào bù zhīdào

17

yǎ bā yǒu ge lǎ bā
lǎ mā gē yǒu tǎ mǎ
yǎ bā yào lǎ mā dè tǎ mā
lǎ mǎ yào yǎ bā dè lǎ bā
yǎ bā gěi lǎ mā tā de lǎ bā
lǎ mā gěi yǎ bā tā de tǎ mā
yǎ bā yǒu le tǎ mǎ
lǎ mā lē yǒu lǎ bā

18

image

Hóng fènghuáng
huáng fènghuáng
fěnhóng fènghuáng
fěn fènghuáng fēi

19

四十是四十
四十不是十四
十四不是四十
十四是十四

sìshí shì sìshí
sìshí bǔ shì shísì
shísì bǔ shì sìshí
shísì shì shísì

20

扁担宽板凳长
扁担想绑在板凳上
板凳不让扁担绑在板凳上
扁担偏要绑在板凳上
板凳偏偏不让扁担绑在那板凳上
到底扁担宽还是板凳长

biǎn dàn kuān bǎn dèng cháng
biǎn dàn xiǎng bǎng zài bǎn dèng shàng
bǎn dèng bǔ ràng biǎn dàn bǎn zài bǎn dèng shàng
biǎn dàn piān yào bǎng zài bǎn dèng shàng
bǎn dèng piān piān bú ràng biǎn dàn bǎng zài nà báng dèng shàng
dào dǐ biǎn dàn kuān hái shì bán dèng cháng

21

嘴说腿腿说嘴
嘴说腿爱跑腿
腿说嘴爱卖嘴
光动嘴不动腿
光动腿不动嘴
不如不长腿和嘴

zuǐ shuō tuí tuí shuō zuí
zuǐ shuō tuí ài páo tuí
tuí shuō zuí ài mài zuí
guáng dòng zuí bǔ dòng tuí
guáng dòng tuí bǔ dòng zuí
bù rú bú zhǎng tuí hé zuí

22

村前有个颜圆眼
村后有个颜眼圆
不知颜圆眼的眼圆
还是颜眼圆的眼圆?

cūn qián yǒu gè yán yuán yǎn
cūn hòu yǒu g4 yán yǎn yuán
bù zhī yán yuán yǎn dē yǎn yuán
hái shì yán yǎn yuán dē yǎn yuán?

23

黑化肥发灰,
灰化肥发黑。
黑化肥发灰会挥发,
灰化肥挥发会发黑。

hēi huà féi fā huī,
huī huà féi fā hēi.
hēi huà féi fā huī huì huī fā,
huī huà féi huī fā huì fā hēi.

24

施氏食獅史

石室詩士施氏,嗜獅,誓食十獅。
氏時時適市視獅。
十時,適十獅適市。
是時,適施氏適市。
氏視是十獅,恃矢勢,使是十獅逝世。
氏拾是十獅屍,適石室。
石室濕,氏使侍拭石室。
石室拭,氏始試食是十獅。
食時,始識是十獅,實十石獅屍。
試釋是事。

Shī Shì shí shī shǐ

Shíshì shīshì Shī Shì, shì shī, shì shí shí shī.
Shì shíshí shì shì shì shī.
Shí shí, shì shí shī shì shì.
Shì shí, shì Shī Shì shì shì.
Shì shì shì shí shī, shì shǐ shì, shǐ shì shí shī shìshì.
Shì shí shì shí shī shī, shì shíshì.
Shíshì shī, Shì shǐ shì shì shíshì.
Shíshì shì, Shì shǐ shì shí shì shí shī.
Shí shí, shǐ shí shì shí shī, shí shí shí shī shī.
Shì shì shì shì.

by Yuen Ren Chao

25

吃葡萄吐葡萄皮儿,
不吃葡萄不吐葡萄皮儿。
吃葡萄不吐葡萄皮儿,
不吃葡萄倒吐葡萄皮儿。

chī pútáo tǔ pútáo pí ér,
bù chī pútáo bù tǔ pútáo pí ér.
chī pútáo bù tǔ pútáo pí ér,
bù chī pútáo dào tǔ pútáo pí ér.

26

黑蝴蝶飛,
灰蝴蝶飛,
黑蝴蝶飛完,
會蝴蝶飛。

hēi húdǐe fēi,
hūi húdǐe fēi,
hēi húdǐe fēiwán,
hūi húdǐe fēi.

27

打南边来了个哑巴, 腰里憋着个喇叭
打北边来了个喇嘛, 手里提了个鳎犸
提着鳎犸的喇嘛要拿鳎犸换憋着喇叭的哑巴的喇叭.
憋着喇叭的哑巴不愿那喇叭换提这鳎犸的喇嘛的鳎犸.
不仅憋着喇叭的哑巴打了提着鳎犸的喇嘛一喇叭.
还是提着鳎犸的喇嘛打了憋着喇叭的哑巴一鳎犸,
喇嘛回家炖鳎犸. 哑巴嘀嘀哒哒吹喇叭.

dǎ nán biān lái le gè yǎ bā, yāo lǐ biē zhe gè lǎ bā.
dǎ běi biān lái le gè lǎ ma, shǒu lǐ tí le gè tà ma.
tí zhe ta ma de lǎ ma yào ná tà ma huàn biē zhe lǎ bā de yǎ bā de lǎ bā.
biē zhe lǎ bā de yǎ bā bù yuàn nà lǎ bā huàn tí zhè tà ma de lǎ ma de tà ma.
bù jǐn biē zhe lǎ bā de yǎ bā dǎ le tí zhe tà ma de lǎ ma yī lǎ bā,
hái shì tí zhe tà ma de lǎ ma dǎ le biē zhe lǎ bā de yǎ bā yī tà ma.
lǎ ma huí jiā dùn tà ma.
yǎ bā dí dí dá dá chuī lǎ bā.

Rough Translations

 1. up A pan on the table, there's a bottle in the pan: bang, bang, bang. Is it the bottle hitting the pan or the pan hitting the bottle?
 2. up The cowboy longs for Miss Liu (surname). Miss Liu pines for the cowboy. The cowboy longs for Miss Liu year in, year out. Miss Liu pines for the cowboy for ever and ever.
 3. up An old man, holding (a bowl of) soup, climbed up a tower. The soup was hot. The tower (steps) slippery; (so) the soup got spilt (and) the soup scalded the tower (steps).
 4. up On the wall hangs a drum, on which a tiger is painted. The tiger clawed a hole into the drum. Taking a piece of cloth to repair it, I didn’t know whether the cloth was mending the drum or the cloth was mending the tiger.
 5. up Mother is riding a horse. The horse moves slowly. Mother chides the horse.
 6. up Niuniu (Kid's nickname) drives an ox, but the ox is too stubborn to move, so he pinches it.
 7. up Red phoenix, pink phoenix, pink-red phoenix.
 8. up The teacher is 44, isn't (s)he?
 9. up On a green mountain grows a vine. Under the vine there hangs a copper bell. When the wind blows, the vine moves, and so does the bell. When the wind stops, the vine stops, and the bell stops too.
 10. up A bamboo pole is long, and a bench is wide. The bamboo pole was bound to the bench. The bench did not allow the pole to be bound to it, but the pole insisted on being bound to the bench.
 11. up When eating grapes don't spit out the skin, when not eating grapes spit out the skin.
 12. up 4 is 4, 10 is 10, 14 is 14, 40 is 40, 44 stone lions are dead.
 13. up There's a pear on the tree; mud on the ground. The wind blows the pears; the pears fall to the ground. The pears roll in the mud; the mud sticks to the pears.
 14. up The Useful Lady of the West was 44 years old at the time of her death.
 15. up Is the teacher a 44-year-old?
 16. up If you know, just say you know. If you don't know, just say you don't know. You shouldn't know and say you don't know. And you shouldn't NOT know and say you DO know. You know?
 17. up The mute has a trumpet. The lama has a (Tibetan) fish. The mute wants the lama's fish. The lama wants the mute's trumpet. The mute gave the lama his trumpet. The lama gave the mute his fish. The mute has a fish. The lama has a trumpet.
 18. up Red phoenix, yellow phoenix, pink phoenix, pink phoenix fly
 19. up 40 IS 40, 40 IS NOT 14, 14 IS NOT 40, 14 IS 14.
 20. up The tongue twister is about shoulder pole and a wooden stool ...
 21. up It is about mouth and feet
 22. up In front of the village there is a Yan Yuanyan. Behind the village there is a Yan Yanyuan. Don't know if Yan Yuanyan's eyes are rounder or Yan Yanyuan's eyes are rounder.
 23. up Black chemical fertilizer can turn gray, Gray chemical fertilizer can turn black; Black chemical fertilizer may evaporate when it turns gray, Gray chemical fertilizer may turn black when it evaporates.
 24. up Lion-Eating Poet in the Stone Room. Mr. Shi, the poet from a stone room, likes to eat lions. He promises solemnly, that he will eat ten lions. Regularly he goes to the market to look at the lions. ...
 25. up Eat grapes throw out their skins, don't eat grapes don't throw out their skins. Eat grapes don't throw out their skins, don't eat grapes throw out their skins.
 26. up The black butterfly flies, the gray butterfly flies, after the black butterfly flies, the gray butterfly flies.
 27. up From the north comes a dumb (person), carrying a trumpet at his waist. From the south comes a monk, holding a sole (fish) in his hand. The sole holding monk wants to trade his sole against the trumpet carrying dumb's trumpet. The trumpet carrying dumb doesn't want to trade his trumpet against the sole holding monk's sole. Not only does the trumpet carrying dumb hit the sole holding monk with his trumpet, but also the sole holding monk hits the trumpet carrying dumb with his sole. The monk goes home and stews the sole. The dumb (plays) didi da da (on) the trumpet.

Thanks

Pierre Abbat, Alexander Bittner, Malcolm Butler, Yeung Cecilia, Janie Chan, Charles ‘Charlie' Chu, Todd Cornell, Nathan Faries, Jan Feng, Daniel Foster, Wai Keet Hew, Frank Huang, Paul Jackson, Gregor Kneussel, Zhijun Kou, Wolf Kozel, Xu Zeng Lai, David Leip, Jia En Low, Amber Martin, Carl Masthay, Robert Newman, Roland Parijs, William Renner, He Ru, Zhongyuan (Jonny) Shi, Jörg Sziegat, Karel F. Treebus, Washington Wong, Lilian Yan, Angelika Yeh, Zhiqian Yuan, Patrick Zein, Vincent Zettl, Wen Zhai, Noxie Zheng, Allen Kairen Zhuang

Links

Ethnologue, Languages of the World: Chinese | Mandarin Chinese


[ Send a new tongue twister | Return to Index | Top of page ]


Bookmark this Page with

del.icio.us del.icio.us  |  Digg Digg  |  Facebook Facebook  |  Newsvine Newsvine

NowPublic NowPublic  |  Reddit Reddit  |  Stumbleupon Stumbleupon  |  my bookmarks my bookmarks

Compilation © 1996-2018 by Mr.Twister

http://www.tongue-twister.net/zh.htm was last updated on 2018-06-15.